Disclaimer

Aan het gebruik van deze website (de “Site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt de bezoeker geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. 

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 

Informatie

 

De informatie op deze Site komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, met medewerking van Alfaport-Voka, APZI en MLSO. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka en MLSO besteden uiterste zorg aan de toegankelijkheid, correctheid, volledigheid en het up-to-date houden van de Site.

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO geven geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.

 

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatief gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO worden verstrekt, zonder dat dit een aanbod inhoudt voor de verkoop of levering van deze producten of diensten. Wijzigingen en correcties omtrent de producten en diensten of andere informatie kunnen zonder voorafgaande mededeling en zonder enig gevolg worden aangebracht door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO.

 

De informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kan door de bezoeker enkel voor eigen (interne) doeleinden worden aangewend. De bezoeker onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

 

Indien de bezoeker onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op de Site, kan hij/zij de webmaster contacteren via mail op duurzaamheid@portofantwerpbruges.com.

 

Hyperlinks

 

De Site kan automatische koppelingen (links) naar andere websites bevatten, waarover het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO geen enkele vorm van inhoudelijke of technische controle uitoefenen, noch enige vorm van zeggenschap heeft. Deze links naar andere websites zijn louter ter informatie opgenomen. Hoewel het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO uiterst selectief zij bij het opnemen van zulke linken op de Site, geven zij geen enkele garantie omtrent de volledigheid ervan, over de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO dragen geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor zulke websites of hun inhoud.

 

Het opnemen van zulke automatische koppelingen naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO met deze websites of met hun inhoud.

 

Storingen

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge doet er alles aan om onderbrekingen bij het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO niet garanderen dat de Site volledig vrij zal van enige onderbreking noch dat zij niet door andere technische problemen zal worden getroffen.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren noch voor onvolkomenheden van de Site, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of wanneer de Site verstoord zou worden door virussen of soortgelijke verstorende elementen.

 

Aansprakelijkheid

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de Site of van de op de Site ter beschikking gestelde informatie.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka en MLSO zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de hyperlinks en de door middel van deze hyperlinks ter beschikking gestelde informatie, noch voor de elektronische communicatie die verloopt via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

 

Elk gebruik dat de bezoeker maakt van deze op de Site verkregen informatie is derhalve volledig op diens eigen risico. De bezoeker is aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die hij/zij maakt op basis van informatie die hij/zij op of via de Site hebt verkregen.

 

De bezoeker dient eveneens alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat diens uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de Site.

 

Intellectuele eigendom

 

Alle informatie, zowel in de vorm van data, teksten, tekeningen, beelden, foto's, films, handels- en domeinnamen, merken en logo's alsook alle software, databanken en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ofwel het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI, MLSO ofwel aan derden (waarmee zij afspraken hebben gemaakt). Het is geenszins toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO de op en via deze website aangeboden informatie te bewaren (tenzij indien noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden of over te dragen of enig recht hierop te verlenen aan derden.

 

Privacy

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka, APZI en MLSO verzamelen gegevens over het klik- en surfgedrag van de bezoekers van de Site. De klik- en surfgegevens zorgen er niet voor dat deze partijen weten wie u bent; wel wordt uw IP-adres zichtbaar, dat weliswaar niet door ons in verbinding zal worden gebracht met uw persoon. Het IP adres geeft enkel informatie over het continent, land, regio en stad/dorp waar de bezoeker zich verbindt. Enkel indien nodig en in samenwerking met het gerecht kan de exacte locatie van een IP adres bepaald worden. De partijen baseren zich op het gerechtvaardigd belang om deze verwerking uit te voeren.

 

Deze gegevens stellen de partijen in staat om de informatie aan te bieden in de juiste taal.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka en MLSO verzamelen geen andere persoonsgegeven, tenzij die op vrijwillige basis aan hen worden verstrekt.

 

Het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, Alfaport-Voka en MLSO dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. De gegevens worden bewaard gedurende een jaar.

 

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn/ haar persoonsgegevens en het recht op wissing van zijn/haar persoonsgegevens. Bovendien heeft hij steeds het recht te verzoeken om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede om er bezwaar tegen te maken. Ook heeft hij recht op overdraagbaarheid van de gegevens. De bezoeker kan een aanvraag richten aan onderstaande:

 

Havenbedrijf Antwerpen-Brugge
Dienst communicatie
Zaha Hadidplein 1
B - 2030 Antwerpen

 

Maatschappij Linkerscheldeoever
Sint-Paulusplein 27
B - 9120 Kallo

 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland
Markgravestraat 12
B - 2000 Antwerpen

 

APZI
Doverlaan 7 bus 10
B - 8380 Zeebrugge

 

Eventuele verzoeken en/of vragen op volgend adres van de Data Protection Officer:


Tenslotte heeft de bezoeker steeds het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie: www.privacycommission.be