Een goede kwaliteit van het water in de dokken is niet alleen belangrijk voor de fauna en flora, maar ook voor omliggende bedrijven. Zij gebruiken het water uit de dokken in hun productieproces, om tanks te reinigen enzovoort. Om de kwaliteit van het water te beoordelen volgen we normen die vastgelegd zijn in het decreet Integraal Waterbeleid van de Vlaamse overheid. We meten de fysicochemische en de chemische waterkwaliteit. Ook het totale waterverbruik volgen we op.

 

Fysicochemische waterkwaliteit

Om de fysicochemische kwaliteit van het water te beoordelen kijken we naar zes parameters:

 • temperatuur
 • opgeloste zuurstof
 • zuurtegraad
 • chloride
 • totaal stikstof 
 • totaal fosfor

Voor  temperatuur, opgeloste zuurstof en zuurtegraad voldoet het dokwater aan de MilieuKwaliteitsNorm (MKN). Goed om weten: voor de parameter opgeloste zuurstof is de MKN een ondergrens, de resultaten mogen hier niet onder liggen.

 

Voor chloride halen we in droge nazomers de MKN niet, omdat er tijdens lange droge periodes onvoldoende zoetwater aangevoerd wordt.

 

Voor de nutriënten stikstof en fosfor halen we sinds de opstart van onze metingen de MKN niet. Een groot deel van de nutriënten wordt echter aangevoerd via bovenstroomse waterlopen, en komt bijgevolg niet voort uit havenactiviteiten, maar uit landbouw. De Vlaamse overheid neemt maatregelen zoals het Mestactieplan en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om het probleem van nutriënten in oppervlaktewater aan de bron aan te pakken.

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Opgeloste zuurstof (mg/L)

 

 

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen

Chloride (mg/L)

©Bron: Havenbedrijf Antwerpen
Gevalideerde data

Totaal stikstof (mg/L)

Chemische waterkwaliteit

Voor de opvolging van de chemische waterkwaliteit van het dokwater evalueren we tien parameters:  

 • Cadmium,
 • kwik, 
 • arseen, 
 • boor, 
 • uranium, 
 • tributyltin (TBT)
 • en 4 PAK’s.

Voor drie parameters (arseen, boor en uranium) stellen we een overschrijding van de jaargemiddelde norm vast.   

Enkele van deze parameters hebben ook een maximumnorm.  Enkel voor TBT overschrijden we deze maximumnorm.  De TBT-problematiek is één op één gerelateerd aan de waterbodem. In het hoofdstuk bodem wordt toegelicht dat de verwijdering van TBT-houdende specie sinds 2020 een feit is en op termijn een verbetering van de waterkwaliteit tot gevolg zal hebben. 

In 2021 start er voor het meten van de waterkwaliteit ook een proefproject rond slimme sensoren. 

Er werd ook een extra meetlocatie gecreëerd, daardoor volgen we de waterkwaliteit in de havendokken nu maandelijks op op vier locaties.

 

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
Gevalideerde data

Waterverbruik

In 2019 verbruikte de haven en al haar bedrijven 1700 miljoen m³ water (leiding- en oppervlaktewater). In 2020 was het waterverbruik 1900 miljoen m3. Dat is een lichte daling t.o.v. het verbruik in 2017 en 2018. Dit komt voornamelijk doordat het oppervlaktewaterverbruik daalt. 

 

Het merendeel van het gebruikte oppervlaktewater (meer dan 90%) is koelwater voor de kerncentrale van Doel. Het gaat om water uit de Schelde dat na gebruik terug grotendeels wordt geloosd. 

 

Droogte en hitte in de haven

Het Havenbedrijf heeft de ambitie om het havengebied klimaatadaptief te maken, en zo beter om te gaan met de toenemende droogte en hitte. Concreet doen we dat door een aantal testprojecten op te zetten, bijvoorbeeld op Parking Goordijk waar we  het hoge drinkwaterverbruik willen beperken  of op de gebouwen aan Van Cauwelaertsluis waar er geëxperimenteerd wordt met groendaken. 

Daarnaast werken we aan een vernieuwd hemelwater- en rioleringsbeleid voor het havengebied. Zo zal uit onderzoek blijken welke mogelijkheden er zijn om hemelwater te hergebruiken, infilteren, bufferen….

Ook  garanderen we dat het dokpeil voldoende hoog blijft via een geautomatiseerd model en via studie- en onderzoekswerk. Tot slot verhogen we de efficiëntie van waterverbruik bij industrie (reduce, reuse en replace) via de “Waterreacttool”, een digitale tool om waterkringlopen te sluiten.