Bodemonderzoek

Bodemonderzoek en Bodemsanering stond ook dit jaar niet stil. 

  • Op de sterk vervuilde site Fort-Filips werden de eerste stappen gezet om de bodem te saneren. Deze locatie was in het verleden sterk vervuild geraakt door illegaal storten van afval. In 2020 werd een ondoorlatende wand rond de sterkst aanwezige verontreiniging geplaatst, die verdere verspreiding in de toekomst voorkomt. Omliggende verontreinigde grond werd verder afgegraven en afgevoerd naar een grondreiniger. De verdere herinrichting van de gehele zone rond Fort Filip tot veilige en natuurlijke habitat wordt verdergezet in 2021.

 

  • Op de voormalige GM site, waar zowel een brandstof-/ solventverontreiniging als een verontreiniging met PFOS aanwezig is, startten OVAM en Port of Antwerp-Bruges in september 2020 met de gezamenlijke bodemsanering. Voor de brandstofverontreiniging is het Havenbedrijf saneringsplichtig, voor de PFOS verontreiniging heeft zij het statuut onschuldig eigenaar gekregen. Gezien beide verontreinigingen zo met elkaar verweven zijn, werd samen met de OVAM beslist om deze te combineren. 

 

  • De  verontreinigde grond wordt uitgegraven en afgevoerd naar een grondreiniger. Na reiniging wordt de grond terug aangebracht op de site. 

 

Ook op heel wat andere locaties - zowel in eigendom als in concessie van Port of Antwerp-Bruges - zijn bodemonderzoeken en saneringen in voorbereiding of uitvoering. Zo houden we samen het nodige tempo aan om tegen 2036 de historische bodemverontreinigingen aan te pakken.

Waterbodemkwaliteit

Ook de waterbodemkwaliteit volgen we in het havengebied continu op. Bij geplande baggerwerken bepalen we altijd vooraf de kwaliteit van de specie. In functie hiervan kunnen we dan een gepaste bestemming bepalen voor deze al dan niet verontreinigde specie. 

Onderhoudsbaggerspecie vindt veelal zijn eindbestemming in de ontwaterssite AMORAS. Voor verdiepingsmateriaal daarentegen dat veelal niet milieuhygiënisch aangerijkt is, worden herbruik opties geëvalueerd. 

Sinds medio 2020 kan verontreinigde baggerspecie met TBT naar de ontwateringsinstallatie Amoras voor verwerking. Dankzij een upgrade van de waterzuiveringsinstallatie kunnen we nu ook water afkomstig van zwaar verontreinigde specie verwerken. Goed nieuws dus.

Door de met TBT verontreinigde waterbodem aan te pakken reduceren we immers het risico op verspreiding naar de bovenliggende waterkolom en alzo het risico op verspreiding naar de Schelde.