De  haven zet fors in op het verbeteren van de  luchtkwaliteit. Op basis van cijfers, afkomstig van de Vlaamse Milieumaatschappij, stellen we sinds 2000 een globaal dalende trend vast bij de emissies van NOx (stikstofoxiden), PM (fijn stof) en SO2 (zwaveldioxide). 

Voor deze gegevens gebeurt de afbakening van het havengebied op basis van de Europese luchtkwaltiteitszone BEF01S. Vorige jaren werd een andere afbakening gebruikt. Ook vernieuwde automatisatieprocessen voor de bevraging van de databank leidde tot licht andere cijfers. Deze gegevens kunnen daarom ook verschillen van eerder gerapporteerde cijfers en dit voor de volledige tijdsreeks (bron:Vlaamse Milieumaatschappij (2020), Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven - jaarrapport 2019).

 

De ingeschatte emissies van stikstofoxiden (NOx) door de sectoren energie, raffinaderijen en industrie in de haven

Tussen 2000 en 2018 zien we een globaal dalende trend, waarbij ook de NOx-emissies per productie-index daalt. De NOx-emissies stabiliseerde vanaf 2015, maar we verwachten dat de daling nog verder zal doorzetten.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De ingeschatte emissies van stikstofoxiden (NOx) door overige sectoren in de haven

We zien een licht dalende trend in de stikstofdioxide emissies bij overige sectoren, met een stevig dalende trend in de NOx-emissie per cargo-index. Dat betekent dat, ondanks de toename van de algemene trafiek in de haven, er toch een globale daling van de NOx-emissies vast te stellen is. Deze verbetering in emissieprestaties is te danken aan de technologische evolutie. Ook hier verwachten we nog een verdere daling door het gebruik van alternatieve brandstoffen en nieuwe technieken.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Jaargemiddelde stikstofdioxiden NO2

Ook al liggen de concentraties in het Antwerpse havengebied 20% hoger dan het Vlaamse gemiddelde, toch zien we ook hier een dalende trend waarbij de Europese grenswaarden op alle meetplaatsen gerespecteerd worden.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De ingeschatte emissies van zwaveldioxiden (SOx) door de sectoren energie, raffinaderijen en industrie in de haven

We zien een zeer sterke daling in zwaveldioxide emissies bij zowel industrie, energie als raffinaderijen in de periode 2000-2018. De verbeteringen zijn te danken aan een verstrenging van de Vlaamse emissienormen wat o.a. tot een betere rookgasbehandeling bij de raffinaderijen geleid heeft.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De ingeschatte emissies van zwaveldioxiden (SOx) door de overige sectoren in de haven

De verstrenging van de zwavelnorm in scheepsbrandstoffen heeft tot een daling van de emissies gezorgd. In de periode 2015-2018 is er geen verstrenging meer geweest van de zwavelnorm.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Jaargemiddelde zwaveldioxiden (SO2)

De inspanningen op vlak van emissiereductie zorgen ervoor dat de Europese grenswaarden en drempelwaarden gerespecteerd worden. Het jaargemiddelde in de haven ligt hoger dan in de Vlaanderen, maar volgt wel dezelfde trend. Opvallend is dat het jaargemiddelde concentratie  in 2019 minder dan de helft bedraagt van het jaargemiddelde 2009.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De ingeschatte emissies van fijnstof (PM10) in de haven van de sectoren energie, raffinaderijen en industrie

Na een daling in de periode 2000-2015, zien we nadien terug een stijging ten gevolge van een nieuwe rapportageverplichting van de emissies bij op- en overslagbedrijven.

 

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

De ingeschatte emissies van fijnstof (PM10) door de overige sectoren in de haven

Na de daling in de periode 2000-2015, zijn deze emissies gestagneerd. Ook is er geen verdere daling van de emissies per cargo-index meer opgetreden.

©Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Jaargemiddelde fijnstof PM10

Globaal stellen we een dalende trend vast, de Europese jaargrenswaarde wordt wel gerespecteerd. De gemiddelde trend voor de haven volgt dezelfde trend als Vlaanderen.