Circulaire economie

Circulaire economie is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. In de haven van Antwerpen, waar een belangrijke industriële cluster, afvalverwerkende bedrijven en logistieke terreinen aanwezig zijn, liggen tal van mogelijkheden om verder in te zetten op circulariteit. Zo kan de afvalstof van een bedrijf de grondstof voor een ander bedrijf vormen, en zijn samenwerkingen mogelijk. 

©Bron: Nationale Bank van België

Investeringen en toegevoegde waarde in circulaire economie

Investeringen en toegevoegde waarde binnen circulaire economie zijn moeilijk eenduidig te meten, aangezien circulaire bedrijfsvoering zich hoe langer hoe meer in alle sectoren laat implementeren.

Op basis van een analyse van de Nationale Bank bij de bedrijven onder de NACE-codes 33 (reparatie en installatie van machines en apparaten), 38 (inzameling, verwerking en verwijdering van afval, terugwinning) en 39 (sanering en ander afvalbeheer), zien we een voorzichtig stijgende trend.

De investeringen binnen de circulaire economie daalden in 2018, maar stegen in 2019 weer tot 76,1 miljoen euro. De toegevoegde waarde van de activiteiten in de circulaire economie steeg dan weer in 2018 en nam vervolgens in 2019 verder lichtjes toe tot ruim 367 miljoen euro.

 

Hoe werken we aan circulaire economie?

Antwerp@C

In het project Antwerp@C onderzoekt Port of Antwerp-Bruges samen met 7 chemie- en energiebedrijven de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur  ter ondersteuning van CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage) toepassingen. Beide toepassingen worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een klimaatneutrale haven en kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het halen van de klimaatdoelstellingen. Dit project heeft het potentieel om tegen 2030 de totale CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen te reduceren met 50%.

NextGen District

Port of Antwerp-Bruges wil van het terrein van 88 ha een hotspot maken voor circulaire economie, gericht op duurzame proces- en maakindustrie. Voor het nieuw bedrijventerrein NextGen District is circulariteit dé norm. Port of Antwerp-Bruges ontwikkelt een deel van de site als een plek om innovatieve technologieën te demonstreren, zoals bijvoorbeeld chemische recyclagetechnologieën. Ook het hergebruik van CO2 als grondstof behoort tot de mogelijkheden.

Antwerp Recycling Hub

Port of Antwerp-Bruges verkent het economische en ruimtelijke potentieel om een Recyclage Hub op te zetten met het oog op het sluiten van de plastic kringloop. Zo versterken we de industriële cluster en hebben we een positieve impact om onze omgeving en het milieu.